8 ข้อดีของการเรียนปริญญาโทบัญชีศรีปทุม

UploadImage
 
UploadImage

1. ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชี จบสาขาไหน ก็สามารถเรียนได้
2. เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี
3. สามารถนำความรู้และทักษะจากการเรียน นำไปปรับใช้ได้จริงกับการทำงาน
4. ได้รับความรู้เชิงลึกทางบัญชีและการเงิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรได้
5. เข้าใจและสามารถอ่านงบการเงินเพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจได้ รวมทั้งได้เรียนรู้รายละเอียดของข้อมูลในงบการเงินแต่ละประเภทธุรกิจได้ลึกซึ้งมากขึ้น
6. เพิ่มความมั่นใจในทักษะ วิธีการและกระบวนการคิด รวมทั้งระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
7. สามารถวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้าในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ
8. เข้าใจกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานและองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
 
--------------------
คุณวรานิษฐ์ อภิชัยวิโรจน์
ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซีพีบี ทรานสปอร์ต จำกัด
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม