6 เทคนิคการปรับตัวในการศึกษาต่อปริญญาโทบัญชี กรณีจบไม่ตรงสาย

UploadImage
 
UploadImage
 
     หากไม่ได้จบบัญชีมาโดยตรง แต่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อบัญชี เนื่องจากสถานการณ์ทำงานค่อนข้างเน้นไปทางด้านบัญชี หากมีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีค่อนข้างน้อย อาจต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านบัญชี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องบัญชี เพื่อให้คำปรึกษาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินและสรุปผลการวิเคราะห์ทางด้านบัญชีการเงินเสนอต่อผู้บริหารได้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ การศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านบัญชี กรณีที่จบไม่ตรงสายบัญชี จึงควรมีเทคนิคสำหรับการปรับตัวเพื่อให้การเรียนรู้ราบรื่น ประสบความสำเร็จและมีความมั่นคงในสายงาน โดยมีเทคนิคดังนี้
     1. เทคนิคด้านการปรับตัวให้ตนเองยอมรับและกล้าเผชิญหน้ากับตัวเลขที่ไม่จำกัด
     2. เทคนิคด้านการทำความเข้าใจมาตรฐานบัญชีที่เป็นหลักสำคัญในการจัดทำบัญชี
     3. เทคนิคด้านการเรียนรู้ในห้องเรียน ต้องใช้สมาธิและความพยายามในการทำความเข้าใจให้มากขึ้น รวมทั้งการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน
     4. เทคนิคทางด้านการอ่านงบการเงิน และการสรุปประเด็นสำคัญในงบการเงินให้ชัดเจนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วนทุกมิติ
     5. เทคนิคทางด้านการเปลี่ยนทัศนคติ เปิดใจ เตรียมพร้อมและเปิดโอกาสในการเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพ
     6. เทคนิคทางด้านกระบวนการทำงาน การทำงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน จัดเก็บเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกความเป็นนักบัญชีที่ดี และที่สำคัญการทำงานทุกสิ่งสามารถตรวจสอบและสอบทานย้อนหลังได้จากจัดเก็บรวบรวมเอกสารอย่างเป็นระบบ

 
--------------------
ว่าที่ร้อยตรี ภัสภูมิ  สุขสงวน
ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เอเจ ปาล์ม ออยล์ จำกัด
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม