ประโยชน์ของการนำระบบ SAP Fiori เข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กร

UploadImage
 
UploadImage

     การบริหารจัดการภายในองค์กรนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หลายองค์กรนำระบบ SAP เข้ามาช่วยจัดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร SAP คือ โปรแกรม ERP ขนาดใหญ่ ที่ครอบคลุมการทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การผลิต การขาย การบัญชี เป็นต้น ช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูล จากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้เร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ SAP Fiori เป็นการพัฒนาระบบมาใช้ทดแทน SAP GUI โดยทำงานผ่าน Web base ที่รองรับความต้องการทางธุรกิจในทุกส่วนงาน SAP Fiori จึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย SAP Fiori มีประโยชน์ ดังนี้
     1. ลดความซับซ้อนของการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการ Training
     2. ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น PC, Smart Phone หรือ Tablet
     3. ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถติดตามงานได้ตลอดเวลา
     4. ใช้งานได้อย่าง Real-Time  ช่วยลดระยะเวลาการทำงานและประมวลผลสั้นลง
     5. สามารถนำทุกระบบที่เกี่ยวข้องให้สามารถเชื่อมโยงเข้าเป็นระบบเดียวกัน
     6. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจกับระบบ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     7. การออกรายงาน ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กร สามารถส่งต่อไปยังผู้ใช้งาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที โดยผ่านทาร E-mail
--------------------
คุณอุไรพรรณ์ แซ่ลี้
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม