4 ด้าน ก้าวสู่สำนักงานบัญชีประสิทธิภาพ

UploadImage
 
UploadImage

1. ด้านลูกค้า
2. ด้านโปรแกรมบัญชีผ่านระบบ Cloud
3. ด้านทีมงานของสำนักงานบัญชี       
4. ด้านพันธมิตร 

     ปัจจุบันนี้ รูปแบบธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะดำเนินการในรูปแบบ SMEs และส่วนใหญ่จะพึ่งพาหรือใช้บริการจากสำนักงานบัญชี เพื่อจัดการงานด้านบัญชีและภาษีอากร (อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่สำนักงานบัญชีพบในอดีต คือ เอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ไม่ทันต่อเวลา พนักงานเข้าออกบ่อยๆ รวมทั้งโปรแกรมไม่พร้อมที่จะตอบโจทย์
ดังนั้น 4 ด้าน ที่จะทำให้ก้าวสู่สำนักงานบัญชีประสิทธิภาพ ควรต้องคำนึงถึง โดยการปรับเปลี่ยนการทำงานกับ ลูกค้า จากเคยขอเอกสารมาทำรายเดือนและปิดงบ ปรับเปลี่ยนเป็นการเข้าไปตกลงให้มีการบันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร โดยพนักงานของลูกค้าเองโดยตรง ผ่าน โปรแกรมบัญชีผ่านระบบ Cloud และทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นที่ควรทราบ ปรับเปลี่ยน ทีมงานของสำนักงานบัญชี จากผู้บันทึก มาเป็นผู้วิเคราะห์ ตรวจสอบ ให้ข้อชี้แนะ และคำแนะนำลูกค้าในด้านบัญชีภาษีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งหา พันธมิตร สำหรับปรึกษา พูดคุย สอบถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น การสมัครร่วมโครงการต่าง ๆ หรือช่องทางต่าง ๆ ที่มีชุมชนคนสำนักงานบัญชีอยู่ร่วมกัน เช่น สำนักงานบัญชีคุณภาพ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร เพจภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ เป็นต้น
 
--------------------
คุณวณิชฌา ผาอำนาจ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม