7 แนวทางการรับรู้รายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

UploadImage
 
UploadImage
 
1. เมื่อเริ่มทำสัญญาหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้หรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
2. เมื่อดำเนินงานเสร็จ ให้รับรู้รายได้ทั้งหมดเมื่อส่งมอบงาน
3. เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนต้นทุนของงานที่เกิดขึ้นแล้ว กับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ทำเสร็จโดยทีมวิศวกร โดยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละเท่าใดของงานตามสัญญา
5. เมื่อรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ ให้ใช้วิธีการรับรู้ตามอัตรากำไรขั้นต้น
6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่อันเกิดจากดัดแปลงงานหรือเป็นไปตามเงื่อนไขต้องสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
7. เมื่อประมาณผลของงานไม่ได้ต้องรับรู้รายได้ไม่เกิดกว่าต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้น
--------------------
คุณพียาภัทร พึ่งคล้าย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท เรย์ เทล จำกัด
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม