ข้อคิดดีๆ ของการทำงานในระหว่างเรียน

UploadImage
 
UploadImage

1. ทำให้มีประสบการณ์จากการทำงานจริง และนำมาช่วยในการเรียนให้เข้าใจมากขึ้น
2. เป็นการฝึกระเบียบวินัยของตนเอง และต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
3. มีโอกาสได้ค้นพบจุดแข็งและ จุดอ่อนของตนเองในด้านต่างๆ โดยมีการ ปรับปรุงจุดอ่อนให้น้อยลง และเป็นการพัฒนาตนเองให้มากขึ้น
4. ทำให้มีความคิด และมุมมองที่กว้างขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนและการทำรายงานเสนออาจารย์
5. ทำให้รู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้น เนื่องจากการทำงานในแต่ละครั้ง เราจะต้องแลกมาด้วยความรู้ความสามารถที่เรามี และต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถอยู่เสมอ
6. ช่วยในเรื่องของการสมัครงานในอนาคต เพราะมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ จึงทำให้มีโอกาสได้งานทำสูงมากกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ 
7. มี Connection ที่กว้าง และมีสังคมที่หลากหลาย เนื่องจากได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ และสามารถนำประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับใช้ให้ เป็นประโยชน์ได้
-----------------------------
นายอิสระ บุ้งทอง
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม