ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี

UploadImage
 

UploadImage


     ข้อมูลทางบัญชีความสำคัญต่อผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบบัญชี ทั้งผู้ใช้ข้อมูลภายในกิจการ และผู้ใช้ข้อมูลภายนอกกิจการ เช่น เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้การค้า  ลูกหนี้การค้า สถาบันการเงิน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น ข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวข้องกับงบการเงินต่างๆ ซึ่งแสดงให้ทราบผลประกอบของกิจการ อาทิ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ(ทุน) รายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ งบการเงินเป็นรายงานที่มีความสำคัญมาก ทุกๆองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ ภาครัฐหรือเอกชน หรือแม้แต่องค์กรไม่แสวงหากำไร ล้วนจำเป็นจะต้องได้รับรู้ข้อมูลทางบัญชีที่นักบัญชีได้บันทึกข้อมูล รวบรวมและจัดทำรายงาน มานี้ทั้ง โดยสรุปงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีประโยชน์ ดังนี้
     1. แสดงให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการเป็นอย่างไร
     2. ทำให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทางของกิจการ การควบคุมการทำงาน และการตัดสินใจในการลงทุนเรื่องต่าง ๆ
     3. ทำให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงข้อบกพร่องในการดำเนินงานปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
     4. ทำให้ทราบถึงการเติบโตของกิจการ และความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหาร
----------------------------
ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ ไดนามิค โค้ชชิ่ง จำกัด
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม