บทบาทของนักบัญชีเพื่อการจัดการต่อหน้าที่หลักของผู้บริหาร

UploadImage
 
UploadImage

บทบาทของนักบัญชีเพื่อการจัดการ มี 3 ประการ
1. บทบาทในการวางแผน  การวางแผนเป็นกระบวนการกำหนดแผนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นช่วงเวลาหนึ่งๆ มี 3 แผน ดังนี้
     1. แผนงานระยะสั้น  ใช้เวลาปฏิบัติงานไม่กิน 1 ปี เรียกว่า แผนปฏิบัติการ
     2. แผนงานระยะปานกลาง ใช้เวลาปฏิบัติงาน มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เรียกว่า ยุทธวิธี
     3. แผนงานระยะยาว ใช้เวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เรียกว่า แผนกลยุทธ์
2. บทบาทในการควบคุมและประเมินผลการดำเนินการ 
การควบคุมเป็นกระบวนการที่มีผลต่อเนื่องมากจากการวางแผน เพื่อให้การควบคุมในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือแผนงานที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า นักบัญชีเพื่อการจัดการจะช่วยกำหนดมาตรฐานของปริมาณ เวลาและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ให้เหมาะสมและทันเวลาในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร
3. บทบาทในการตัดสินใจ เมื่อมีสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและต้องเลือกวิธีการ หรือทางเลือกที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด ผู้บริหารจำเป็นต้องทราบข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้เห็นความแตกต่างของข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของแต่ละทางเลือกนักบัญชีเพื่อการจัดการจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร นักบัญชีเพื่อการจัดการที่นำเสนอข้อมูลการบัญชีที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในหน้าที่หลักของผู้บริหารได้ถือว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และมีบทบาทสำคัญในการบริหารองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้ในที่สุด
-------------------------
คุณพิรญาณ์ พิริยะมานนท์
หัวหน้างานใบสำคัญจ่าย ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย
ศิษย์เก่าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม