นักบัญชี อาชีพที่ยังขาดแคลน

UploadImage
 
UploadImage
 
     ตลาดแรงงานไทยในหลายสายงานมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงตลาดแรงงานด้านบัญชีและการเงิน จากข้อมูลของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัทระดับโลกด้านการจัดการบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน สำรวจไว้เมื่อปี 2560 พบว่างานด้านบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรมาก ซึ่งตลาดมีความต้องการในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากรในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารในธุรกิจทุกระดับ
     แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจก็ตาม แต่ก็เป็นส่วนช่วยเท่านั้น การวิเคราะห์ในเชิงลึกด้านต่าง ๆ ยังสู้คนไม่ได้  แต่ทั้งนี้นักบัญชีก็จำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยเช่นกัน
     เคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาขับรถผ่านไปไหนมาไหน ยังคงเห็นป้ายรับสมัครพนักงานบัญชีอยู่ตลอด เพราะผู้ประกอบการยังคงต้องการนักบัญชี  มาอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะยุคไหน หรือเศรษฐกิจใด โดยยอมจ่ายเงินเดือนที่สูงขึ้น  ยิ่งหากเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือมีทักษะความชำนาญด้านอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
     จากการสอบถามผู้ประกอบการบางส่วน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้มี Outsource การบัญชี  เช่นเดียวกับแม่บ้าน หรือ รปภ.  โดยที่นักบัญชีที่ได้รับการฝึกฝนทักษะแล้ว เข้ามาทำงานในบริษัทของผู้ประกอบการอย่างเต็มเวลา ซึ่งปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้ประกอบการรวมถึงการให้คำปรึกษา ผ่านสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญ  
     ในประเทศไทย ส่วนใหญ่มี Job Hunters ที่ทำหน้าที่ Recruit คน ให้กับผู้ประกอบการ และสำนักงานบัญชี   ทำหน้าที่ จัดทำและนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่ยังขาดการบูรณาการระหว่าง 2 ส่วนนี้เข้าด้วยกันอย่างจริงจัง ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับวิชาชีพบัญชีต่อไป
-----------------------------
ร้อยตรีวรวุฒิ  ตั้งประดิษฐ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย พล.ร.11
เจ้าของสำนักงานบัญชีและสอบบัญชี
(CPA, TA, IACP และผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน)