ประโยชน์ 8 ประการ ของการศึกษาดูงานนอกสถานที่ระหว่างศึกษา

UploadImage
 
UploadImage
 
1. เปิดโลกทัศน์ใหม่ได้รับความรู้และได้สัมผัสกับสถานประกอบการจริง นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
2. ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและร่วมแชร์ความรู้ที่ได้รับ จากการไปศึกษาดูงานกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. มีการทํากิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคีกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
4. ได้ตระหนักถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งมั่นสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรของตน
5. ได้รับความรู้ เทคนิคการทำงาน การบริหารงาน หลากหลายวิธี จากผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
6. ทำให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น จากการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริง
7. ได้รู้ถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทำให้มีการวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคตของได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
8. เป็นแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
----------------------------
นางสาวศิชา นามสง่า
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี SPU