ปริญญาตรีบัญชีใบที่ 2 เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

UploadImage
 
UploadImage

       ดิฉันจบการศึกษาคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าของโรงงานผลิตอุปกรณ์และอะไหล่เตาแก๊ส ห้างหุ้นส่วน ยูนิภัณฑ์ ดีวีลอปเม้นท์ จํากัด
     ตลอดระยะเวลาที่ทำงานได้มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตและการตลาดเพียงอย่างเดียว ไม่สนใจในการทำบัญชีอย่างเป็นระบบเลย แต่จะใช้วิธีการคำนวณง่าย ๆ ในการคิดต้นทุนการผลิต จนกระทั่งได้มีโอกาสคุยกับผู้ผลิตในสายงานเดียวกัน พบว่าผลประกอบการของเขาค่อนข้างสูง ทำให้กลับมามองกิจการตนเอง แล้วจึงตัดสินใจที่จะเรียนรู้ด้านบัญชี เพื่อนำมาใช้ในกิจการของตัวเอง
     ดังนั้นจึงเลือกเรียนต่อปริญญาตรีใบที่สอง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะด้วยความผูกพันและเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ ทำให้ทราบว่าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น มีการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษากับนักศึกษาเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้และการดูแลเป็นอย่างดี
     ปัจจุบันดิฉันได้นำความรู้จากการเรียนบัญชีมาปรับใช้ในกิจการ สามารถมองภาพรวมของกิจการและสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดี สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตได้มากขึ้นอีกด้วย
     ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจมากที่เลือกเรียนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังได้เรียนรู้จากคนสายงานบัญชีจริง ๆ ประสบการณ์ตรงจริง ๆ และสามารถนำไปใช้ทำงานได้จริงตรงตามความต้องการ
-----------------------------
คุณลฎาภา กฤติสรานันท์
กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิภัณฑ์ ดีวิลอปเม้นท์
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ปริญญาตรีใบที่ 2)