ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

UploadImage
 
UploadImage
     
     ค่าใช้จ่ายในการขาย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย การส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจ สามารถที่จะขายสินค้าหรือบริการออกไปได้
     ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานต่าง ๆ พนักงานทั่วไปในองค์กร หัวหน้า ผู้จัดการ ทั้งหมดนี้อยู่ในค่าใช้จ่ายบริหาร
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
1. รับและตรวจเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
    -ตรวจดูใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า/ใบสั่งซื้อ
    -สำเนา PO หรือสัญญาซื้อขาย
    -ตรวจสอบลายมือชื่อผู้รับของ 
2. จัดทำเช็คและใบสำคัญจ่ายเงิน
    -บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    -ใบสำคัญจ่าย
3. จัดทำหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
4. เสนอใบสำคัญและเช็ค ให้ผู้มีอำนาจลงนาม
5. จ่ายเช็ค และแนบใบเสร็จรับเงิน 
6. ส่งใบสำคัญและเอกสารประกอบให้พนักงานบัญชี
 
การปฏิบัติงานจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่ใช่เรื่องยากถ้าวางแผนงานให้ดี
-----------------------------
คุณรจี ปิติพืชญ์
พนักงานบัญชี บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต SPU