kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

5 ข้อดีของการมีระบบควบคุมภายในที่ดีมีดังนี้

UploadImage
 
UploadImage
 
          1. ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผน และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร
       2. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรให้เป็นระบบ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
       3. ทำให้การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า รวมทั้งปกป้องทรัพย์สินจากการทุจริต หรือการกระทำที่ผิดพลาด
       4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกรอบของระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       5. ช่วยให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
--------------------
คุณสิริพรรณ์ โกมลรัตน์มงคล
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน