kiralik bahis sitesi bahis sitesi kirala bahis sistemleri kiralama hair transplant in turkey

ยกระดับคุณภาพสำนักงานบัญชีสู่สากล

UploadImage
 
UploadImage
 
       การจัดการสำนักงานบัญชีให้มีมาตรฐานระดับสากลนั้น จำเป็นต้องมีกรอบการดำเนินการงาน เพื่อการควบคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กรอบหนึ่ง คือ หลักการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล ที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์  หรือ ISQC ซึ่ง ISQC1 กำหนดไว้เรื่อง 
       1. ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี 
       2. ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี 
       3. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานบัญชี 
       4. การจัดการทรัพยากรของสำนักงานบัญชี 
       5. การปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี 
       6. การติดตามตรวจสอบของสำนักงานบัญชี 
       7. การจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี
       อีกกรอบหนึ่งคือมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสำนักงานงานสอบบัญชี ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี หรือ TSQC ซึ่ง TSQC1 กำหนดให้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี องค์ประกอบที่สำคัญที่มาตรฐานฉบับนี้ ได้แก่
       1. ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน สำนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตระหนักว่าคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน บทบาทของหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีเพื่อให้สำนักงานมีคุณภาพตามที่กำหนด
       2. ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้สำนักงานและบุคลากรของสำนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
       3. การตอบรับงานสอบบัญชี สำนักงานต้องมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการตอบรับงานสอบบัญชี รวมถึงการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ
       4. ทรัพยากรบุคคล สำนักงานต้องออกแบบวิธีปฏิบัติเพื่อให้สำนักงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่เพียงพอ
       5. การปฏิบัติงาน กำหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       6. การติดตามผลคือ การติดตามผลเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพ
       จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น ISQC1หรือ TSQC1 เนื้อหาแทบไม่แตกต่างกันเลย ไม่ว่าจะนำมาประยุกต์กับสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี ก็ใช้ได้ทั้งสิ้น อาจแตกต่างกันบ้างในถ้อยคำ แต่ก็เกี่ยวข้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใครอยากทำสำนักงานบัญชีหรือไม่รู้ว่าการบริหารจัดการสำนักงานบัญชีต้องเริ่มต้นอย่างไร ควรเริ่มต้นจากทั้งสองกรอบนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
--------------------
คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด