ก่อนก้าวเข้าสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

UploadImage
 
UploadImage
     
     ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจให้บริการที่มีลักษณะการดำเนินงานโดยการเข้าไปรับเหมาโครงการต่าง ๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละส่วนงานไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานโครงสร้าง งานระบบ และอื่น ๆ  ซึ่งมักจะมีระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ไม่เท่ากันในการจะดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ประกอบการควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนอกเหนือจากประสบการณ์ที่มี ไม่ว่าจะเป็น
  • ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
  • ความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของงานก่อสร้างที่ทำ
  • ความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชี
  • ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายภาษีอากร
     หากผู้ประการมีความรู้ ความเข้าใจทั้งสี่ด้านที่กล่าวมา เชื่อได้ว่าการบริหารงานในแต่ละโครงการก็จะประสบความสำเร็จ ตลอดจนได้ผลกำไรตามที่คาดการไว้อย่างแน่นอน
--------------------
คุณมัตธิมา  กรงเต้น
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาการบัญชี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คชาณัฏฐ์ คอนกรีต จํากัด