9 เหตุผล การเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 
UploadImage

1. หลักสูตรมีความทันสมัยก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 
2. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชานั้นๆ จากภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกรณีศึกษา หรือประสบการณ์จริงจากคณาจารย์ ทำให้การเรียนมีความสนุกสนานและเข้าใจได้ง่าย
4. สามารถนำความรู้ ที่ได้จากเรียนนำไปปรับใช้ได้จริงกับการทำงาน
5. เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ สามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
6. ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี และสาขาอื่นๆ ก็เรียนได้
7. มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแล เอาใส่ใจ ให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี
8. มีเครือข่ายรุ่นพี่ดูแลน้องๆ ดุจครอบครัว
9. มีศิษย์เก่าประสบความสำเร็จจำนวนมาก
--------------------
คุณกมลชนก  สกุลเจริญ
ศิษย์เก่าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)