5 เทคนิคการเตรียมตัวเป็นผู้จัดการบัญชีก่อนอายุ 30 ปี

UploadImage
 
UploadImage
 
1. ตั้งเป้าหมายในสายอาชีพอย่างชัดเจน โดยการตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง เช่น การตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ชีวิตการทำงานในสายอาชีพบัญชีจะเป็นอย่างไร เมื่อได้คำตอบ ว่าเริ่มต้นการเป็นพนักงาน หัวหน้างาน หรือเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี นั่นคือ เครื่องมือนำทางสู่ความสำเร็จในการวางแผนชีวิต
2. มุ่งมั่นและตั้งใจกับงานที่ทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง แม่นยำ ด้านบัญชี ภาษี การเงินและอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความชำนาญในสายอาชีพ เพื่อความน่าเชื่อถือให้ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานในองค์กร
3. เพิ่มพูลความรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ข้อมูลข่าวสารและสิ่งใหม่ ๆ เสมอ เพื่อการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นที่พึ่งให้กับหัวหน้าและผู้ใต้บังคับบัญชา
4. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ปรับตัว คิดบวก ไม่เกี่ยงงาน ไม่ปิดกั้น เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยไม่คิดว่างานใหม่ ๆ ที่ได้รับมอบหมายคือภาระ แต่ให้มองว่าสิ่งนั่นคือโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้เพื่อให้ตัวเราเองได้พัฒนาและเพิ่มศักยภาพและไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
5. ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของนักบัญชี ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้บังคับบัญชาพึงมี
--------------------
คุณยุวดี วงค์แวงน้อย
นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท จงเทียน โอเวอร์ซีส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด