4 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

UploadImage
 
UploadImage
 
          ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบัญชีการเงิน และบัญชีบริหาร เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลการจัดทำบัญชี และรายงานการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในประจำปีงบประมาณ 2563 กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ไว้ ดังนี้
4 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ
1. ความถูกต้อง  มีการแสดงยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีตามที่กำหนด
2. ความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ
3. ความรับผิดชอบ  สามารถจัดส่งรายงาน และแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. ความมีประสิทธิผล  มีการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
          ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำผลการประเมินไปวิเคราะห์ และเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
--------------------
พันตรีวีรยุทธ สุขมาก
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย/นายทหารบัญชี มณฑลทหารบกที่ 13