ทางรอดนักบัญชียุคใหม่ ต้องยกระดับมาเป็นคู่คิดผู้บริหาร

UploadImage
 

UploadImage
 
     เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่จะส่งผลต่อโครงสร้างองค์กร และการบริหารงานธุรกิจหลายด้าน ทำให้ความต้องการนักบัญชีเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง นักบัญชีต้องยกระดับความสามารถขึ้นเป็นคู่คิดผู้บริหาร AICPA ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเป็นคู่คิดผู้บริหารของนักบัญชีไว้ดังนี้
1. Information ผู้บริหารต้องการข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจโดยเฉพาะข้อมูลที่ช่วยเพิ่มผลกำไร นักบัญชีจะต้องใช้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี และความคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อช่วยเพิ่มผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ดียิ่งขั้น
2. Influence นักบัญชีถูกคาดหวังให้มีบทบาทที่สำคัญในการช่วยผู้บริหารตัดสินใจและดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและประสบความสำเร็จในยุคที่มีแต่ความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเครือ
3. Efficiency ระบบที่เป็นมาตรฐานและอัตโนมัติจะส่งผลให้กระบวนการจัดทำบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้นักบัญชีมีเวลาในการทำงานที่เป็นคู่คิดผู้บริหารในมุมมองที่กว้างกว่าในอดีต
นักบัญชีสามารถเตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้เป็นนักบัญชียุคใหม่
1. เปิดใจยอมรับและมองเทคโนโลยีเป็นโอกาส ตั้งใจเป็นคู่คิดผู้บริหารอย่างแท้จริง สร้างแรงผลักดันในการทำงาน และความสัมพันธ์กับบุคคลจากทุกหน่วยงานขององค์กร
2. พัฒนาทางความคิด โดยระบุประเด็นสำคัญ การตั้งคำถาม ให้อย่างเหมาะสมมีเหตุมีผล โดยเฉพาะการคิดในระดับกลยุทธ์ ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรให้หลากหลายมิติ
3. พัฒนาทักษะการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
4. เพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถในการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร
5. ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆในเชิงสร้างสรรค์
6. พัฒนาทักษะในเรื่องการออกแบบ และการหาความสัมพันธ์ข้อมูล การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล
     บทสรุป ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนี้ คงไม่มีใครสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้แล้ว การคาดการณ์ว่าผลกระทบของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จะมากขึ้นอย่างน่าตกใจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดังนั้นคำกล่าวที่ว่า “เรียนบัญชีไม่ตกงาน” จึงอาจไม่เป็นความจริงอีกต่อไป หากเราไม่ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
____________________
คุณสุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงาน เอส.ที.เอ.สแตนดาร์ด เทคนิคคอล ออดิติ้ง