9 ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

UploadImage
 
UploadImage
 
1. ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ทางเว็ปไซต์ www.dbd.go.th เพื่อรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ยืนยันตัวตนและยื่นเอกสารใบสมัครต่อหน้านายทะเบียน
3. เปิดใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
4. จัดทำคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
5. จองชื่อนิติบุคคล
6. ส่งคำขอฯ ให้นายทะเบียนตรวจสอบ
7. ลงลายมือชื่อและประทับตราอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Username, Password และหมายเลข OTP ที่ได้รับ
8. ยื่นคำขอฯ เลือกเอกสารที่ต้องการและชำระค่าธรรมเนียม
9. รับเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลลตามที่ได้ระบุไว้
UploadImage