5 ข้อ ที่นักบัญชียุคใหม่ต้องปรับตัวกับ AI

UploadImage
 
UploadImage
 
ในยุคที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิต การปรับตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้บทบาทของนักบัญชี และผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไป

UploadImage

การปรับตัวของนักบัญชี ยุคใหม่ ประกอบด้วย 5 ข้อ ดังนี้
1. พัฒนาตัวเอง มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน ฉลาดคิดวิเคราะห์ รู้ทันสถานการณ์ 
2. นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดทำบัญชี วิเคราะห์ ตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล
3. ปรับบทบาทสู่การเป็นคู่คิดให้ซีอีโอ สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะ สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ สรุปรายงานให้ผู้บริหารเห็นภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันต่อเหตุการณ์
4. ติดตามข่าวสารใหม่ๆ ในโลกการเงิน เพราะประเทศมหาอำนาจให้ความสนใจและพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล นักบัญชีจึงต้องวิเคราะห์และรู้ถึงการบริหารจัดการที่ดี
5. ความคิดสร้างสรรค์ การริเริ่มความคิดนอกกรอบ โดยฝึกคิดหาคำตอบแบบนักออกแบบ

 UploadImage

“ผู้บริหารยุคปัจจุบัน”  คาดหวังให้นักบัญชีเพิ่มบทบาทจากความรับผิดชอบการจัดทำบัญชีไปสู่การเพิ่มคุณค่าให้องค์กรมากยิ่งขึ้นในการขยายธุรกิจหรือการสร้างประสิทธิภาพ ช่วยวางแผนภาษีอากรซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 
นางสาวลัดดาวัลย์  ยอดบัว
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท จอมธกล จำกัด
(ศิษย์เก่าบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม)