นักบัญชียุคดิจิทัลกับการขายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce & Application

UploadImage
 
UploadImage

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยียุคปัจจุบันย่อมส่งผลให้บัญชียุคดิจิทัล จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อก้าวตามให้ทันกับโลก
 
UploadImage

ประโยชน์ของ Application
สำหรับกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางมีการจัดทำ Mobile App แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์ แนะนำโรงแรมและการจองห้องพัก มีระบบจองตั๋วเครื่องบิน การเช็คอินเที่ยวบินหรือที่พัก เป็นต้น
UploadImage

เรื่องสำคัญที่นักบัญชีต้องรู้เกี่ยวกับกิจการที่ขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
1. ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศกระทรวง (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยจดทะเบียนพาณิชย์ให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่เริ่มประกอบพาณิชยกิจ และต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์
2. ต้องจดทะเบียนการตลาดแบบตรงกับ ส.ค.บ.
การขายของผ่านทางเว็บไซต์หากเป็นระบบ e-commerce (ที่มีระบบการหยิบใส่ตะกร้าและรับชำระเงิน) ต้องดำเนินการจดทะเบียน โดยใช้ระยะเวลา 45 วัน ก่อนขายผ่านเว็บไซต์
3. ยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
เครื่องหมาย
DBD Registered ที่กิจการสามารถนำมาขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลของกิจการได้
4. หากธุรกิจมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยยื่น ภ.ง.ด.51 กลางปีเพื่อประเมินรายได้และยื่น ภ.ง.ด.50 พร้อมส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว หากรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียภาษี
5. ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหากการขายของออนไลน์มีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.01) เพื่อคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ

 
นางสาวณัฏฐ์รมณ ศรีสุข
ศิษย์เก่าปริญญาโท
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม