การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท

UploadImage
 
เด็กฟิล์มเข้ารับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

       ยินดีกับนายณัฐภัท กปิลกาญจน์ นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รหัส 58 เข้ารับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท จัดโดยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ กรมประชาสัมพันธ์