ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ

UploadImage
 
ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
School of Liberal Arts มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ

UK Professional Standards Framework (#UKPSF)
ในระดับ Senior Fellow

ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ