รองชนะเลิศอันดับ 2 สหกิจศึกษา

UploadImage
 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของแผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยระบบสารสนเทศ"
ในโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2561

UploadImage
นางสาวพิมพ์ภัช วีรกุลเกรียงไกร