“ม.ศรีปทุม” กวาด 10 รางวัล “สสอท.” บุคลากร-นศ.ดีเด่น

UploadImage
 
UploadImage

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 ในโอกาสฉลองครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ ซึ่งปีนี้มีคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล 10 รางวัล ดังนี้

UploadImage

รางวัลบุคลากรดีเด่น 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลบุคลากรด้านวิชาการ ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ 2 กลุ่ม นายวรเชษฐ์  สิงห์ลอ รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับผู้บริหาร และนายมณเฑียร แก่นสน รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้ปฎิบัติการ
รางวัลนักศึกษาดีเด่น 7 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทวิชาการดีเด่น นายณัฐวุฒิ กอแก้วปฐมกุล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายณัฐพล นัยเนตร์ สาขาสังคมศาสตร์ น.ส.ภัทรพร เมืองไสย สาขามนุษยศาสตร์
ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก นายอนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท นายทินภัทร บริรักษ์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น น.ส.บุญญิสา เซนไร้

 
รางวัลบุคลากรดีเด่น 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลบุคลากรด้านวิชาการ ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ 2 กลุ่ม นายวรเชษฐ์  สิงห์ลอ รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับผู้บริหาร และนายมณเฑียร แก่นสน รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้ปฎิบัติการ
รางวัลนักศึกษาดีเด่น 7 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทวิชาการดีเด่น นายณัฐวุฒิ กอแก้วปฐมกุล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายณัฐพล นัยเนตร์ สาขาสังคมศาสตร์ น.ส.ภัทรพร เมืองไสย สาขามนุษยศาสตร์
ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก นายอนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท นายทินภัทร บริรักษ์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น น.ส.บุญญิสา เซนไร้