รางวัล ANGEL FUND FOR STARTUP & NEC AWARD 2018

UploadImage
 
UploadImage

ทีม TIE smart solution ซึ่งประกอบด้วย นายสมเกียรติ โสะหาบ  ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(ที่2จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และ ดร. เด่นชัย วรเดชจำเริญ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ซ้ายสุด)ที่ปรึกษาบริษัทฯ ได้รับรางวัล ANGEL FUND FOR STARTUP & NEC AWARD 2018 กิจกรรมเชื่อมโยงให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อจัดตั้งกิจการ (Angel Fund) และกิจกรรมจัดเวทีประกวดผู้ประกอบการที่ยั่งยืน (NEC Award) ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ ปี2561 เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมด้วยเงินทุน 500,000 บาท จากผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม Startup Platform อัจฉริยะ เพื่อวินิจฉัย ค่าพลังงานแบบอัตโนมัติสำหรับระบบปรับอากาศ ซึ่งมีอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โซน A อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จัดโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายวสก วิชญ์สันต์กุล ,นายสมเกียรติ โสะหาบ และ ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ ศิษย์เก่าและอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม