ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแเผ่นดิน

UploadImage
 
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแเผ่นดิน
โดย จิตรลดา สีหามาตย์
ค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
ปี 2561
ไฟล์แนบ