กลยุทธ์การเก็งกำไร โดย รองศาสตราจารย์ ปัทมา โกเมนท์จำรัส หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 
กลยุทธ์การเก็งกำไร
รองศาสตราจารย์ ปัทมา โกเมนท์จำรัส
หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
         หากจะกล่าวถึงการหาผลตอบแทนทางการเงินนั้น สามารถที่จะกล่าวได้ว่ามีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ ปริมาณเงินที่ต้องการจะนำมาหาผลตอบแทน  ระดับผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ผู้หาผลตอบแทนสามารถที่จะยอมรับได้  ซึ่งรูปแบบในการหาผลตอบแทนนั้นมีด้วยกันหลายลักษณะ   เช่น การฝากเงินในสถาบันการเงิน การหาผลตอบแทนในตราสารทุน   หรือการหาผลตอบแทนในตราสารหนี้ เป็นต้น  
            ในส่วนของการหาผลตอบแทนจากตราสารทุนนั้น ในปัจจุบันมีผู้ที่หาผลตอบแทนในตราสารดังกล่าวค่อนข้างมาก ซึ่งมีทั้งการหาผลตอบแทนที่เป็นลักษณะของการลงทุน และลักษณะของการเก็งกำไร โดยการหาผลตอบแทนที่เป็นลักษณะของการลงทุนส่วนใหญ่จะจะมีผลตอบแทนในรูปของรายได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว ส่วนการหาผลตอบแทนที่เป็นลักษณะของการเก็งกำไร จะเป็นในลักษณะของราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งระยะเวลาในการหาผลตอบแทนในลักษณะของการเก็งกำไรค่อนข้างที่จะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าการหาผลตอบแทนในลักษณะของการลงทุน   โดยในส่วนของรูปแบบของการหาผลตอบแทนในลักษณะของการเก็งกำไรนี้ ได้มีนักคิดและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำชี้แนะอันเป็นประโยชน์ค่อนข้างมาก เนื่องจากการหาผลตอบแทนในลักษณะดังกล่าวมักจะเป็นการลงทุนในระยะสั้น   ซึ่งผู้ที่จะหาผลตอบแทนนั้นต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนโดยเร็ว  ทั้งนี้หลักการที่สามารถนำไปปฏิบัติในการเก็งกำไรนั้น  สามารถสรุปเป็นประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้
 
  1. ควรทำการศึกษาหลักทรัพย์ที่ต้องการจะเก็งกำไรด้วยตนเอง    และเลือกหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีประมาณสองหรือสามหลักทรัพย์ หรือเท่ากับจำนวนที่ตนเองสามารถพิจารณาได้ทั่วถึง
  2. ถ้าหากหลักทรัพย์ใดที่เราหานำมาผลตอบแทนไม่เป็นไปดังที่หวัง อย่าทำการยึดติด ให้หาสิ่งใหม่ที่มีความน่าสนใจกว่า
  3. เมื่อมีโอกาสที่ได้กำไรควรรีบดำเนินการหาผลตอบแทนจากกำไรทันที  ไม่ควรรอเวลาเพื่อที่จะให้ได้กำไรมากที่สุดตามที่ตนเองต้องการ  เนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
  4. ในด้านของข่าวสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะนำมาพิจารณา   แต่จะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าข่าวสารนั้นคือ ข่าวสารจริงหรือข่าวโคมลอย
  5. ควรหาความรู้ และทำการปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเสมอ
 
 
ในท้ายที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด ควรลงทุนและหาผลตอบแทนเมื่อตนเองมีความรู้  และมีความพร้อมใน
ด้านของเงินทุนที่จะนำมาใช้ในการหาผลตอบแทน  ซึ่งจะต้องไม่ไปกระทบกับสัดส่วนเงินทุนที่ใช้ในการหาผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามแผนเงินทุนที่ได้วางแผนไว้
                                                           
เอกสารอ้างอิง
 
30 แนวคิดการเก็งกำไรของ Jesse Livermore สืบค้นจาก http://www.meawbininvestor.com/jesse-livermore/
กลยุทธ์การเก็งกำไร สืบค้นจาก                      http://www.investorchart.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=321451&Ntype=4
๑๘  ข้อแนะนำในการเล่นหุ้นแบบเก็งกำไร สืบค้นจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc/2011/04/30/entry-1