นักศึกษาสาขาโรงแรมฝึกสหกิจศึกษา

UploadImage
 
SPU เรียนกับตัวจริง สหกิจศึกษา   โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

นางสาวนุจรัตน์ คำนนท์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฝึกสหกิจศึกษา ที่แผนก
Food & Beverage Service โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม