นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา โรงแรมแลนด์มาร์ค

UploadImage
 
SPU  เรียนกับตัวจริง สหกิจศึกษา  โรงแรมแลนด์มาร์ค

นางสาวพัณณิตา โตสงคราม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฝึกสหกิจศึกษา ที่แผนกครัวเบเกอรี่ โรงแรมแลนด์มาร์ค

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม