SPU รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UploadImage
 
SPU  บริการวิชาการแก่สังคม
อาจารย์วสวัตติ์ สุติญญามณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากหลากหลายคณะ
หลากหลายชั้นปี อาทิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ฯลฯ
กว่า 70 คน ในหัวข้อ “ครอบครัว  ปัจจัยสำคัญในพฤติกรรมผู้บริโภค จากงานวิจัยเชิงธุรกิจ”

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้อง507 อาคารเกษม อุทยานิน
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม