SPU รับโล่เชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ”

UploadImage
 
SPU  รับโล่เชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ”

ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจำปี 2561 จากนายศรัทธา คชพลายุกต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในโอกาสฉลองหนึ่งศตวรรษ 100 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนอุดมดรุณี
โรงเรียนประจำ จังหวัดสุโขทัย นับเป็น 1 ใน 50 ศิษย์เก่าเกียรติยศที่ได้รับการประกาศยกย่อง

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ เป็นศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในปัจจุบัน
ในงานพิธีฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนอุดมดรุณี หนึ่งศตวรรษ โรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย

ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมศรีปทุม
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม