การนำวิจัยทางธุรกิจและวิจัยตลาดสู่การพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน”

UploadImage
 
SPU บริการวิชาการแก่สังคม

อาจารย์วสวัตติ์ สุติญญามณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ “การนำวิจัยทางธุรกิจและวิจัยตลาดสู่การพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน”

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม