นักศึกษาปริญญาตรี บัญชี spu นำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

UploadImage
 

นักศึกษาปริญญาตรี บัญชี spu นำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

นายพิฐฒิพุฒ พุฒธาธร 
นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ของสำนักงานบริการรับทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร” 
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 (SPUCON2017) 
วันที่ 14 ธันวาคม 2560