เลือกเรียน คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จบไปมีตลาดแรงงานรองรับ 100%

UploadImage
 
การันตีเลือกเรียน คณะบัญชี จบไปมีตลาดแรงงานรองรับร้อยเปอร์เซ็น
 
     ปัจจุบันอาชีพ "นักบัญชี" อยู่ในภาวะขาดแคลน โดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีจบไปแล้วมีงานทำ 100% หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งมั่นใจได้ว่าทุกคนมีงานทำทั้งหมด
 
     จากผลสำรวจเกี่ยวกับกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีต่อสาขาวิชาที่เรียนแล้วจะได้งานทำ จากผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตที่กระจายตามสาขาวิชาต่างๆ นักวิชาการที่มีความสำคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ, กลุ่มนายธนาคารซึ่งมีผลต่อการให้กู้ยืมเงิน, นักปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง ฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายพัสดุ การคลังนโยบาย ฯลฯ  สะท้อนออกมา  บัญชีอยู่ในอันดับ 1 ของสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด  เพราะไมว่าจะเป็น ธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ต้องการบุคลากรทางด้านนี้ หรือแม้แต่ธุรกิจที่กำลังปิดตัวคนที่จะถูกเลิกจ้างเป็นคนสุดท้ายก็คือ นักบัญชี ถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญมาก 
 
     ผู้บริหารหรือคนในสายอาชีพอื่นก็มองว่า การเรียนบัญชี ทำให้เขามีความรู้ทางด้านการเงินอย่างลึกซึ้ง ซึ่งส่งผลต่อการบริหารงานของเขาได้ และทำให้รู้ว่าธุรกิจมีทิศทางแบบใด