2 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม “ Active Learning for 21 Century Tool and Implementation” สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ.นครปฐม

UploadImage
 
   รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคิรี  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้การดำเนินการของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม  ได้รับเกียรติจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ Active Learning for 21 Century Tool and Implementation” ในโครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนและทำวิจัยในชั้นเรียน แบบ Active Learning Teacher และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ให้แก่คณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง    
รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคิรี  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม