ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

UploadImage
 
15 กุมภาพันธ์ 2560 อ.ปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว สาขางานท่องเที่ยว  "อาชีพมัคคุเทศก์" คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3
อ.ปรียาภรณ์ เฮอร์ริงตัน