ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนา “เคล็ดลับการ Speed up งานก่อสร้างแบบเจ้าของ LPN โดย คุณพิเชษฐ์ ศุ

UploadImage
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้

เสวนา“เคล็ดลับ การ Speed Up งานก่อสร้าง แบบเจ้าของ LPN" 

โดย คุณพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์ 

ผู้บริหารของ บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด และ บริษัท พรสันติ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค 

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559   เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

 

สนใจ  ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ได้ที่

คุณจณิสตา เนื่องนิยม (เปิ้ล) โทรศัพท์ 025791111 ต่อ 2106

เบอร์มือถือคณะ 0958932003

E-mail : chanyanat.nu@spu.ac.th

#SPU  # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dek59#เต็กสุดขอบ