มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา

เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)