"อยากเป็นนักบิน ฟังทางนี้"

การจัดการความปลอดภัยการบิน

“กลุ่มพนักงานอำนวยการบิน Flight Operations Officer-Dispatcher”

“เมื่อนักบินนำเครื่องขึ้นไปแล้วทุกอย่างจะอยู่ในมือของนักบินทั้งหมด แต่เมื่ออยู่บนโต๊ะการตัดสินใจจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างนักบินกับ Flight Dispatcher”

ข้อดีของพนักงานอำนวยการบิน

” เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ จบไปอย่างมืออาชีพ “

Flight Dispatcher อาชีพที่น้องๆ หลายคนอาจไม่รู้จัก เป็นงานที่สนุก ท้าทาย ทำหน้าที่บรีฟรายละเอียดการบินให้กับนักบิน ก็คือทำงานควบคู่ไปกับนักบินเลย ไม่สามารถแยกกันได้ เพราะนักบินไม่สามารถขึ้นเครื่องแล้วขับออกไปได้เลย เขาต้องมีการวางแผนการบินซึ่งเขาก็ไม่สามารถมานั่งทำงานตรงนี้ได้เพราะต้องใช้เวลา ดังนั้น การวางแผนก่อนขึ้นบินยกให้เราได้เลย

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

พนักงานอำนวยการบิน
38500
28,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 2 / 38,400.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

พนักงานอำนวยการบิน
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

พนักงานอำนวยการบิน หรือ “Flight Dispatcher” ในการเตรียมความพร้อมให้กับเที่ยวบินในส่วนของการวางแผนการบิน รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลแผนปฏิบัติการบิน และเอกสารประกอบการบินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง การปฏิบัติการบินที่เป็นไปด้วยความปลอดภัย ตามแผนที่วางไว้ และประหยัดต้นทุน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหรือข้อบังคับทางการบินของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
      1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
33 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาโท/วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
  • (อักษรย่อ) : วท.บ. (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Aviation Safety Management)
  • (อักษรย่อ) : B.Sc. (Aviation Safety Management)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

พนักงานอำนวยการบิน เรียนอะไรบ้าง???

วางแผนการบิน คำนวณน้ำมันที่เครื่องบินจะต้องใช้ คำนวณน้ำหนักของเครื่องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด จัดเตรียมเอกสารที่สำคัญสำหรับการบินของนักบิน เช่น แผนการบิน รายงานพยากรณ์อากาศ ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม แผนที่อากาศที่แสดงความเร็วของลมในแต่ละความสูง การแผ่ตัวของเมฆในชั้นต่างๆ และข่าวประกาศนักบินหรือเรียกว่า NOTAM (Notice to airmen) ที่แสดงถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ของสนามบินที่จะทำการบินไปส่งผู้โดยสารและระหว่างเส้นทางบิน การติดต่อวิทยุสื่อสารกับนักบิน หรือเรียกว่า Air to Ground Communication เพื่อประสานงานในเรื่องต่างๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคพื้นอื่นๆ เพื่อให้เที่ยวบินนั้นๆ มีความสะดวกและปลอดภัย ตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

คณาจารย์

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

ที่ 1 เรื่องความปลอดภัยด้านการบิน ลงลึกแบบมืออาชีพ เรียนรู้ด้านหลักการบินอุตุนิยมวิทยาการบิน กฎหมายการบิน ติวเข้มภาษา เรียนจบพร้อม Certificate เลือกเส้นทางอาชีพได้ 6 Track นักบิน* นักบินอากาศยานไร้คนขับ อำนวยการบิน จราจรทางอากาศ การจัดการสนามบินและสินค้าทางอากาศ ความปลอดภัยการคมนาคม

ค่าเทอม วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 139,800 34,80035,00020,700
ปีการศึกษาที่ 250,00039,,30014,500
ปีการศึกษาที่ 340,60050,800
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)310,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human*39,800 34,800310,200