ที่ 1 เรื่องความปลอดภัยด้านการบิน ลงลึกแบบมืออาชีพ เรียนรู้ด้านหลักการบิน

การจัดการความปลอดภัยการบิน

“กลุ่ม Pilot กลุ่ม Airport/Cargo กลุ่ม Aviation Safety”

แห่งแรกในประเทศไทยที่เตรียมหลักสูตรสุด Exclusive! ตรงทุกความต้องการตลาดแรงงานในอุสาหกรรมการบิน เรียนสนุก เจาะลึกความรู้เกี่ยวกับงานธุรกิจการบิน พัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพสุดทันสมัย ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านอุสาหกรรมการบิน มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พร้อมเส้นทางสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ เมื่อจบชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนต่อด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน การขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือ เลือกเรียนต่อเป็นนักบิน นักบินส่วนบุคคล

จุดเด่นของสาขา

” เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ จบไปอย่างมืออาชีพ “

หลักสูตรการจัดการความปลอดภัยการบิน ที่ไม่เพียงครอบคลุมความรู้ด้านวิชาการ แต่เรายังเน้นจุดแข็งทางด้านภาษาที่สาม เพิ่มสกิลการสื่อสารให้เริ่ด จะบินไปประเทศไหนก็มั่นใจว่าพูดได้ เรียนที่ SPU นอกจากได้ความรู้ในตำราแน่นปึ้ก ยังได้ฝึกฝนประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนแบบเน้นๆ กับหน่วยงานมีชื่อเสียงอย่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนครพนม (IAC) เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กร เตรียมพร้อมทุกขั้นตอนสู่การเป็นนักบินมืออาชีพ เหินฟ้าติิดปีกได้อย่างภาคภูมิ!

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

การจัดการความปลอดภัยการบิน
38500
28,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
 • เทอมที่ 2 / 38,400.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

การจัดการความปลอดภัยการบิน
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
 • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
 • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

" แห่งแรกในประเทศไทย สาขาการจัดการความปลอดภัยการบิน "

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
33 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาโท/วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
 • (อักษรย่อ) : วท.บ. (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
 • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Aviation Safety Management)
 • (อักษรย่อ) : B.Sc. (Aviation Safety Management)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

การจัดการความปลอดภัยการบิน ทำงานอะไร

 • งานด้านความปลอดภัยการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
 • งานด้านความปลอดภัยการบินในท่าอากาศยาน สายการบิน ภาคพื้น และบริษัทวิทยุการบิน
 • งานด้านความปลอดภัยในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 • ตัวแทน รับ-ส่งสินค้าทางอากาศ
 • งานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • งานด้านการบริหารระดับต้นของสายการบิน
 • งานด้านการบริหารระดับต้นของท่าอากาศยาน
 • งานด้านการบิน (นักบินพาณิชย์และนักบินส่วนบุคคล) ฯลฯ

คณาจารย์

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

ที่ 1 เรื่องความปลอดภัยด้านการบิน ลงลึกแบบมืออาชีพ เรียนรู้ด้านหลักการบินอุตุนิยมวิทยาการบิน กฎหมายการบิน ติวเข้มภาษา เรียนจบพร้อม Certificate เลือกเส้นทางอาชีพได้ 6 Track นักบิน* นักบินอากาศยานไร้คนขับ อำนวยการบิน จราจรทางอากาศ การจัดการสนามบินและสินค้าทางอากาศ ความปลอดภัยการคมนาคม

ทุนการศึกษา

ทุน SPU โควตา

ทุนดีดี ที่ไม่ใช้คะแนน TCAS
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่ง Portfolio

ทุน Tcas

ทุนรับตรง Tcas รอบ 2
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

ค่าเทอม วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 139,800 34,80035,00020,700
ปีการศึกษาที่ 250,00039,,30014,500
ปีการศึกษาที่ 340,60050,800
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)310,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human*39,800 34,800310,200