"อยากเป็นนักบิน ฟังทางนี้"

การจัดการความปลอดภัยการบิน

“กลุ่มการควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control)”

อีกหนึ่งอาชีพในฝันสำหรับคนรักการบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ หรือ ATC บอกเลยว่าอาชีพนี้สำคัญเทียบเท่านักบินเลยทีเดียว  เพราะไม่ว่าจะเอาเครื่องขึ้น ลงจอด ย้ายที่ เข้าเขตการบินต่างๆ ก็ต้องผ่านมือ ATC เกือบทุกขั้นตอน!

ข้อดีของพนักงานอำนวยการบิน

” เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ จบไปอย่างมืออาชีพ “

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นผู้ควบคุมให้การสัญจรของอากาศยานราบรื่น ป้องกันอุบัติเหตุทางอากาศ รวมไปถึงระหว่างอากาศยาน กับสิ่งกีดขวางภาคพื้นด้วย อีกทั้งยังเป็นคนคอยอำนวยความสะดวก วางแผน ประสานกับนักบิน และฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้การจราจรทางอากาศปลอดภัยตั้งแต่นำเครื่องขึ้น ระหว่างเส้นทางการบิน จนไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

กลุ่มการควบคุมจราจรทางอากาศ
38500
28,900 บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 2 / 38,400.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

กลุ่มการควบคุมจราจรทางอากาศ
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

– ผู้กู้ลักษณะที่ 1 / ลักษณะที่ 2 / Human Capital ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
– ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566

โครงสร้างหลักสูตร​

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
      1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
33 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
     2.4 กลุ่มวิชาโท/วิชาเฉพาะ
15 หน่วยกิต

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
  • (อักษรย่อ) : วท.บ. (การจัดการความปลอดภัยการบิน)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Aviation Safety Management)
  • (อักษรย่อ) : B.Sc. (Aviation Safety Management)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

พนักงานอำนวยการบิน เรียนอะไรบ้าง???

ศึกษาความรู้ภาคทฤษฎี (Theory) มีเข้าใจเบื้องต้นในภาคปฏิบัติ (Practical)  เกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศพื้นฐานมุ่งเน้นการนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการควบคุมการจราจรทางอากาศบนพื้นฐานกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานและตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

คณาจารย์

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

ที่ 1 เรื่องความปลอดภัยด้านการบิน ลงลึกแบบมืออาชีพ เรียนรู้ด้านหลักการบินอุตุนิยมวิทยาการบิน กฎหมายการบิน ติวเข้มภาษา เรียนจบพร้อม Certificate เลือกเส้นทางอาชีพได้ 6 Track นักบิน* นักบินอากาศยานไร้คนขับ อำนวยการบิน จราจรทางอากาศ การจัดการสนามบินและสินค้าทางอากาศ ความปลอดภัยการคมนาคม

ค่าเทอม วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ปีการศึกษาที่ 139,800 34,80035,00020,700
ปีการศึกษาที่ 250,00039,,30014,500
ปีการศึกษาที่ 340,60050,800
ปีการศึกษาที่ 419,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)310,200

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
การจัดการความปลอดภัยการบิน2 + Human*39,800 34,800310,200