วิสัยทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีปทุม ให้ความรู้และสร้างภาวะผู้นำทางด้านความคิดและจินตนาการ เพื่อนำพานักศึกษาในการประกอบอาชีพให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประกอบด้วยคุณธรรมสู่สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน