CISR ศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพด้านการสร้างสรรค์และแก้ปัญหาสภาวะแวดล้อม (Built-Environment) ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดการพื้นที่ระดับเมือง,ระดับกลุ่มอาคาร, ระดับอาคาร, และภายในอาคาร ในมิติความสัมพันธ์ของพื้นที่กายภาพ มนุษย์ และสังคม
 • เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีพื้นที่และโอกาสในการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการวิจัยและการปฏิบัติวิชาชีพ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
 • เพื่อยกระดับสู่การสร้างระบบและการจัดการองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมรังสรรค์ของคณะฯ ทั้งในด้านการผลิตเอกสารทางวิชาการของบุคลากรในคณะ และเวทีสัมนาวิชาการ-วิชาชีพ
 • เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการ-วิชาชีพ กับองค์กรต่างๆ ภายนอกในฐานะสถาบัน

 

แนวคิดการดำเนินงาน

 • เน้นการสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) อย่างบูรณาการข้ามศาสตร์  (Interdisciplinary)
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัย / กลุ่มศึกษา (Unit of Excellence)
  • Housing Study Unit (HU)
  • Conservation Unit  (CU)
  • Participatory Planning Unit (PU)
 • นำความรู้กลับสู่ชั้นเรียน
  • กรณีศึกษา บทเรียน แบบฝึกหัด
  • การฝึกงาน
  • สหกิจศึกษา