การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

003-1
.

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักในความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดด้วยเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้บัณฑิต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติต่อไป

.

แผนงานด้านกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

.

กิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2557

 

  • โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม
  • โครงการปฐมนิเทศ
  • โครงการปัจฉิมนิเทศ
  • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำและเลือกตั้งกรรมการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ายผู้นำ 1_2557

 

.

  • โครงการรับน้องใหม่USR
  • โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ
  • พิธีครอบครูช่าง และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2557

 

05

ครอบครูช่าง 2557

 

.

  • โครงการ “บ้านดิน”

บ้านดิน 2557

.

  • โครงการสถาปนาคณะ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
  • พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557

.

บายศรีสู่ขวัญ 2557