การประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร ?

การประกันคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการในการบริหารจัดการและการดำเนินการตามภารกิจหลักที่สถาบัน อุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยกระบวนการดังกล่าวจะประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การติดตามคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจหลักทั้ง 4 ประการนั้น ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นหลักประกันที่สร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ สังคม และประเทศชาติ ได้ว่า การจัดการศึกษาของคณะฯนั้นได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บัณฑิตที่จบจากสถาบันมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ รวมถึงพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะฯให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

FOA

.

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการประกันคุณภาพแยกองค์ ปีการศึกษา 2556

แผนการดำเนินงานของคณะฯ ปีการศึกษา 2556

 

 

SAR_2010-2012