ผลงานคณะ

World Trade Center

กลุ่มนักศึกษาออกแบบภายใน