ห้องเก็บข้อมูลวัสดุ

Meterial Library

ห้องเก็บข้อมูลวัสดุมีข้อมูลและตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วัสดุต่างๆ จากตัวอย่างจริง ซึ่งมีทั้งวัสดุที่ผลิตในประเทศและวัสดุจากต่างประเทศ โดยทางคณะฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตวัสดุต่างๆ ในการส่งวัสดุนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้นักศึกษาได้ศึกษาและเลือกใช้ในโครงงาน