ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงด้วยระบบ Local Area Network กับอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสแกนภาพ ขนาด A4, Plotter สี ขนาด A1 และ A0 รวม 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ และทำงานส่งเป็นผลงานภาคปฏิบัติ